Privacy policy

Polityka prywatności

Obowiązuje od 10 czerwca 2020 r.

Axeline 24 Group sp. z o.o. (Administrator) przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i dokłada starań, by zapewnić bezpieczeństwo i integralność danych osobowych oraz sposobu przetwarzania. 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w aplikacji Flob jest Axeline 24 Group sp. z o.o. z siedzibą w Marcinkowicach (55-200), ul. Orzechowa 9, NIP: 9121926787, REGON: 381053047, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000745262.

  2. Użytkownikiem jest każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z aplikacji mobilnej Flob.

  3. Polityka prywatności, wraz z zasadami stosowania plików cookies i innych podobnych technologii, informuje Użytkowników o sposobie i zasadach pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Axeline w ramach świadczenia usług za pośrednictwem aplikacji.

  4. Polityka prywatności oraz zasady stosowania plików cookies i innych podobnych technologii stanowią integralną część regulaminu.

  5. Axeline przetwarza dane, stosując w tym celu adekwatne środki, zarówno techniczne, jak i organizacyjne, oraz procedury bezpieczeństwa, w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych Użytkowników i ich wykorzystaniem. 

  6. Zewnętrzni usługodawcy i partnerzy Axeline przetwarzają dane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności Użytkowników.

  7. Podstawowymi aktami prawnymi, które regulują przetwarzanie danych osobowych są:

   1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, 

   2. ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019, poz. 1781 ze zm.)

 2. Pozyskiwanie danych 
  1. Użytkownik może podać dane umożliwiające jego identyfikację podczas korzystania z aplikacji, wypełniania formularzy (np. rejestracyjnego, kontaktowego), a także kontaktu z Axeline w dowolnej formie.

  2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz zrobienie tego w sposób niekompletny albo nieprawidłowy może ograniczyć lub uniemożliwić prawidłowe albo uniemożliwić w ogóle świadczenie usług dla Użytkownika.

  3. Informacje, jakie mogą być przekazywane Axeline to informacje:

   1. podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu rejestracji i założenia konta oraz w toku korzystania z aplikacji, które obejmują w szczególności:

    • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, hasło,

    • dane firmowe,

    • dane ewidencyjne lub rejestrowe,

    • zdjęcie,

    • historię zamieszczonych ofert,

    • zapisy dotyczące zawieranych umów i przebiegu doręczania paczek, tras, czasu dostarczenia i innych szczegółów dotyczących transportu paczek,

    • informacje dotyczące operacji finansowych, które mogą obejmować dane dotyczące karty płatniczej oraz rachunków bankowych, 

    • odpowiedzi udzielane w kwestionariuszach, w tym oceny i komentarze Użytkowników,

    • dane dotyczące geolokalizacji, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na pozyskiwanie i przetwarzanie takich danych,

    • informacje dotyczące dokumentów potwierdzających tożsamość Użytkownika, których dane Użytkownik przekazał Axeline.

   1. zbierane automatycznie przy pomocy plików cookies i innych technologii (zasady ich stosowania stanowią załącznik do polityki prywatności) i obejmujące:

    • informacje dotyczące urządzeń i sieci wykorzystywanych przez Użytkownika, do których należą w szczególności: adres IP, dane logowania, rodzaj systemu operacyjnego, dane na temat odwiedzin, wyszukiwane i przeglądane ogłoszenia, błędy pobierania danych, czas odwiedzin, interakcja z innymi Użytkownikami, 

    • zagregowane dane dotyczące aktywności Użytkownika w aplikacji, z których część może być publikowana na profilu Użytkownika w sposób dostępny dla innych Użytkowników,

    • część danych Użytkownika znajdujących się na jego koncie w serwisie Facebook lub Google, jeżeli Użytkownik dokonał rejestracji za ich pośrednictwem.

 1. Cele pozyskiwania danych osobowych

  1. Axeline pozyskuje dane Użytkowników w następujących celach:

   1. wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, w szczególności:

    • umożliwienie świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz korzystania z aplikacji Flob, 

    • zakładanie konta i zarządzania nim,

    • umożliwienie Użytkownikom interakcji,

    • pobieranie płatności od Użytkownika albo przekazywanie mu płatności, które Axeline pozyskuje w jego imieniu;

    • przesyłanie Użytkownikom informacji dotyczących usług e-mailem albo telefonicznie,

    • obsługa dokonanych przez Użytkowników zgłoszeń, zapytań, reklamacji,

    • rozwiązywanie problemów technicznych,

    • zapewnienie Użytkownikom dostępu do usług wspierających zapewnianych przez Axeline;

   1. zrealizowania swojego prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności:

    • monitorowanie aktywności Użytkowników,

    • dokonywanie czynności weryfikacyjnych,

    • dopasowywanie treści aplikacji do preferencji Użytkowników,

    • przesyłanie Użytkownikom treści marketingowych,

    • zapewnienie obsługi transakcji płatniczych,

    • przechowywanie danych dla celów statystycznych, dowodowych i archiwizacyjnych, w tym tworzenie rejestrów i ewidencji,

    • przetwarzanie danych dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi,

    • przesyłanie informacji o aktualizacjach i zmianach w sposobie świadczenia usług,

    • zarządzanie aplikacją i optymalizacja oraz poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa,

    • zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminem; 

   1. podatkowych i rachunkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

   2. na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Użytkownika zgody:

    • zamieszczanie ofert oraz ocen i komentarzy,

    • personalizowanie konta, w tym opublikowanie w nim zdjęcia albo grafiki mogących przedstawiać wizerunek (awatar) Użytkownika, 

    • wykorzystywanie cookies.

 1. Prawa Użytkownika

  1. Użytkownikowi przysługuje w zakresie dotyczącym jego danych osobowych:

   1. prawo dostępu do danych, czyli uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym Axeline ma obowiązek odpowiedzieć na żądanie Użytkownika w terminie miesiąca, nie dłużej niż w ciągu 3 miesięcy w skomplikowanych przypadkach,

   2. prawo sprostowania, jeśli dane są błędne lub nieścisłe,

   3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania, chyba że przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego,

   4. prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi  na nadrzędność praw i wolności użytkownika nad celem przetwarzania danych,

   5. prawo do bycia zapomnianym, które może być zrealizowane w każdej chwili na podstawie określonej w przepisach RODO,

   6. prawo do przenoszenia danych na podstawie wniosku, zgodnie z którym Axeline przekaże dane Użytkownika wskazanemu podmiotowi trzeciemu, 

   7. cofnięcie zgody, co wiąże się z tym że Użytkownik w każdej chwili może cofnąć dowolną zgodę na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie nie powoduje bezskuteczności ani sprzeczności z prawem przetwarzania danych do chwili cofnięcia. 

  1. W przypadku uznania, że jego prawa zostały naruszone, Użytkownik może złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub wystąpić na drogę postępowania sądowego.

 1. Okres przechowywania danych

  1. Axeline przechowuje dane osobowe Użytkowników przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także po jej zakończeniu – maksymalnie przez okres 6 lat od zakończenia roku, w którym umowa uległa rozwiązaniu – w celach:

   1. zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

   2. statystycznych i archiwizacyjnych,

   3. dochodzenia roszczeń,

   4. zapobiegania nadużyciom i oszustwom.

  1. Axeline przechowuje dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych na podstawie udzielonych przez nich zgód przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub do momentu cofnięcia zgody bądź wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika.

  2. Axeline przechowuje dane osobowe dotyczące wizerunku (awatara) przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub do momentu cofnięcia zgody bądź wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika.

  3. Axeline przechowuje dane osobowe w celu zrealizowania zasady rozliczalności, czyli udowodnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i udokumentowania spełnienia wymogów prawnych dla celów nadzoru i kontroli przez uprawnione organy publiczne.

 1. Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

  1. Partnerzy Axeline mają siedziby w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz, jak na przykład Google, Facebook czy Stripe, poza EOG. 

  2. Axeline ma obowiązek zapewnić, by przekazywanie danych odbywało się zgodnie z prawem i z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, których gwarantem jest w szczególności uczestnictwo partnera w programie Komisji Europejskiej „Tarcza Prywatności”, mającym zapewnić przestrzeganie wysokich standardów ochrony danych osobowych oraz zobowiązanie do stosowania wzorcowych klauzul umownych wydanych przez Komisję.

  3. Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego można uzyskać, kontaktując się z Axeline na dane podane w pkt VII. 

 1. Kontakt  

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących polityki prywatności w każdej chwili możesz skontaktować się z Axeline:

 1. e-mailowo: help@flob.app

 2. telefonicznie: +48 501 068 068,

 3. pisemnie: Axeline 24 Group sp. z o.o., ul. Orzechowa 9, 55-200 Marcinkowice.