Terms

Regulamin aplikacji mobilnej Flob

Obowiązuje od 10 czerwca 2020 r.

 1. Definicje

  1. Administrator – Axeline.

  2. Axeline – Axeline 24 Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Marcinkowicach (55-200) przy ul. Orzechowej 9 z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 zł opłaconym w całości, NIP: 9121926787, REGON: 381053047, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000745262.

  3. Czat – zamieszczony w aplikacji komunikator, który służy do porozumiewania się między Użytkownikami.

  4. Flob, zwany też aplikacją – aplikacja mobilna o nazwie Flob.

  5. Osoba transportująca – Użytkownik, który przyjął od nadawcy zlecenie dostarczenia paczki do odbiorcy. 

  6. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  7. Konto – usługa elektroniczna świadczona przez usługodawcę, która umożliwia Użytkownikom korzystanie z aplikacji po zalogowaniu się za pomocą indywidualnego loginu i hasła oraz gromadzenie danych Użytkownika, w tym o jego aktywności w aplikacji.

  8. Login – adres e-mailowy Użytkownika, przy pomocy którego loguje się on na konto w aplikacji.

  9. Nadawca – Użytkownik, który zlecił kierowcy dostarczenie paczki do odbiorcy.

  10. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Administratora, która polega na przesyłaniu informacji handlowej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. 

  11. Ogłoszenie – oferta przejazdu albo oferta nadania dostępna dla wszystkich Użytkowników na stronie głównej aplikacji.

  12. Punkt docelowy – adres, pod który osoba transportująca dostarcza odbiorcy paczkę wydaną mu przez nadawcę.

  13. Punkt odbioru – adres, pod osoba transportująca odbiera paczkę od nadawcę.

  14. Oferta doręczenia – dostępna dla wszystkich Użytkowników na stronie głównej aplikacji informacja, która zawiera propozycję kierowcy dotyczącą zawarcia umowy dostarczenia paczki nadawcy do odbiorcy na warunkach określonych w ogłoszeniu przy wykorzystaniu funkcjonalności aplikacji.  

  15. Oferta nadania – dostępna dla wszystkich Użytkowników na stronie głównej aplikacji informacja, która zawiera propozycję nadawcy dotyczącą zawarcia umowy dostarczenia paczki na warunkach określonych w ogłoszeniu przy wykorzystaniu funkcjonalności aplikacji.  

  16. Odbiorca – podmiot wskazany przez nadawcę jako uprawniony do odbioru paczki, który nie musi posiadać konta w aplikacji.

  17. Opłata – wynagrodzenie, które nadawca uiszcza na rzecz kierowcy za dostarczenie paczki do odbiorcy.

  18. Paczka – przesyłka, którą nadawca wydaje kierowcy w celu dostarczenia jej do odbiorcy. 

  19. Prowizja – kwota naliczana od wysokości opłaty wynagrodzenia nadawcy dla kierowcy za doręczenie paczki i pobierana przez usługodawcę po doręczeniu paczki.

  20. Punkt odbioru – adres, pod który osoba transportująca zobowiązuje się dostarczyć paczkę wydaną mu przez nadawcę.

  21. Regulamin  – niniejszy dokument, który wraz z załącznikami stanowi zbiór zasad będących podstawą korzystania z aplikacji. 

  22. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Axeline na rzecz Użytkownika.

  23. Usługa dostarczenia paczki – odpłatna usługa przemieszczenia i doręczenia przesyłki do odbiorcy, realizowana przez jednego Użytkownika (osobę transportującą) na rzecz drugiego Użytkownika (nadawcy) na podstawie zawartej między nimi umowy, zlecana w aplikacji. 

  24. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z aplikacji. 

 1. Postanowienia ogólne

  1. Axeline udostępnia Użytkownikom aplikację mobilną Flob, stanowiącą platformę, która umożliwia nawiązywanie kontaktu między Użytkownikami w celu przemieszczania i dostarczania paczek z jednego miejsca do drugiego za ustaloną opłatą pomniejszoną o prowizję dla Axeline.

  2. Użytkownicy mogą zamieszczać i wyświetlać ogłoszenia zamieszczone w aplikacji i komunikować się ze sobą w celu doręczania paczek z miejsca nadania do miejsca doręczenia. 

  3. Axeline nie jest stroną umów zawieranych między Użytkownikami i nie świadczy usługi dostarczenia paczki.

 1. Wymogi techniczne 

  1. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja musi spełniać następujące minimalne wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego: 

   1. dla wersji aplikacji pobranej z AppStore – iOS 9.0, 

   2. dla wersji aplikacji pobranej z Google Play – Android 6.0,

albo nowsze wersje wymienionych systemów, 

  1. Regulamin i załączniki do niego są dostępne na stronie internetowej www.flob.app, dla której muszą być spełnione następujące minimalne wymagania techniczne dotyczące przeglądarki internetowej:

   1. Chrome 81,

   2. Firefox 75, 

   3. Edge 81, 

   4. Safari 12

albo nowsze wersje wymienionych przeglądarek internetowych.

  1. Do poprawnego działania aplikacji Flob i strony internetowej www.flob.app potrzebne są ponadto: 

   1. dostęp do internetu o minimalnej przepustowości 1024 kb/s dla pobierania informacji i 512 kb/s dla wysyłania informacji,

   2. rozdzielczość ekranu urządzenia wynosząca 1 200 x 800 pikseli lub większa,  minimum 32-bitowa głębia barw oraz karta graficzna z minimum 128 MB pamięci,

   3. sterowanie za pomocą ekranu dotykowego lub myszy komputerowej, touchpada i klawiatury.

 1. Warunki rejestracji i korzystania z konta 

  1. Użytkownikiem aplikacji może być: 

   1. konsument: osoba fizyczna, korzystająca z aplikacji w celach niezwiązanych  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która ponadto jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

   2. podmiot niebędący konsumentem: osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, stowarzyszenie, fundacja, organizacja pożytku publicznego, spółdzielnia.

  1. By założyć konto, należy:

   1. wypełnić formularz rejestracji udostępniany w procesie instalowania aplikacji mobilnej w celu założenia konta, w tym: podać adres e-mailowy, który będzie stanowił login do konta oraz numer telefonu, na który będą wysyłane wiadomości zawierające kody weryfikacyjne, wskazać nazwę, którą Użytkownik będzie się posługiwał w aplikacji oraz utworzyć hasło, za pomocą którego będzie się do niej logował;

   2. zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności, a następnie je zaakceptować;

   3. kliknąć w link weryfikacyjny, który w chwili zatwierdzenia formularza rejestracyjnego zostanie wysłany na podany adres e-mailowy;

   4. lub podać w aplikacji kod weryfikacyjny otrzymany SMS-em;

   5. z chwilą potwierdzenia chęci rejestracji kliknięciem w link weryfikacyjny lub kodem weryfikacyjnym zostaje zawarta umowa o świadczenie usług elektronicznych między Użytkownikiem a Axeline, której przedmiotem są usługi świadczone przez Axeline w ramach aplikacji i na warunkach określonych w regulaminie.

  1. By założyć konto, można zalogować się przez swoje konto w serwisie Facebook lub Google.

  1. Użytkownik zobowiązuje się podać kompletne i prawdziwe dane oraz je aktualizować w okresie trwania umowy z Administratorem.

  2. Użytkownik może logować się na swoje konto, podając login i hasło albo za pośrednictwem swojego konta w serwisie Facebook lub Google.

  3. Po zalogowaniu się Użytkownik może aktualizować swój profil (nazwę, e-mail, numer telefonu, hasło, awatar) oraz oceny i komentarze.

  4. Wymagany format pliku dla awatara to .png, .jpg, a jego maksymalny rozmiar to 5 MB. 

  5. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto.

  6. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta po zalogowaniu się przez podanie loginu i hasła albo przez zalogowanie się za pośrednictwem swojego konta w serwisie Facebook lub Google. 

  7. Logowanie na konto za pośrednictwem serwisów Facebook i Google powoduje takie same skutki jak logowanie się bezpośrednio w aplikacji.

  8. Dostęp do aplikacji, zarejestrowanie w niej konta, wyszukiwanie oraz zamieszczanie ogłoszeń są bezpłatne. 

  1. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy, o której mowa w ust. 2 lit. e, w terminie 14 dni od zawarcia umowy, bez podania przyczyny. 

  2. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, który stanowi załącznik nr 5 do regulaminu. 

  3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącego konsumentem – osobą transportującą, który przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 14, odpowiedział na ogłoszenie i zaakceptował ofertę nadawcy.

 1. Ogłoszenia nadawcy i tryb zawierania umów między użytkownikami 

  1. Użytkownik – nadawca, który posiada konto w aplikacji, może tworzyć i zamieszczać w niej ogłoszenia, zawierające propozycję zawarcia umowy dostarczenia paczki na warunkach określonych przez nadawcę w ogłoszeniu, którego elementami są:

   1. obligatoryjnie: imię, miejsce wydania, miejsce odbioru, data i godzina, do której najpóźniej należy doręczyć paczkę, nazwa paczki, rozmiar paczki wg skali opisanej w Pomocy, zdjęcie paczki, wysokość oferowanej opłaty; 

   2. fakultatywnie: opis przesyłki.

  1. Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczonego przez siebie ogłoszenia.

  2. Administrator jest uprawniony do odmowy zamieszczenia ogłoszenia albo do jego usunięcia w dowolnym momencie, jeżeli treść ogłoszenia narusza postanowienia regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a także godzi w dobra osobiste, w tym wizerunek Administratora.

  3. Do czasu zgłoszenia się kierowcy ogłoszeniu zostaje nadany status „Oczekiwanie”.

  4. Po utworzeniu ogłoszenia Użytkownik otrzymuje potwierdzenie na podany przy rejestracji adres e-mailowy.

  5. Ogłoszenie zostaje udostępnione w aplikacji innym Użytkownikom.

  6. Użytkownicy mogą zgłosić chęć doręczenia przesyłki nadawcy za pomocą kliknięcia wyświetlających się w aplikacji poleceń.

  7. Nadawca otrzymuje powiadomienia o zgłoszeniach Użytkowników, spośród których może wybrać kierowcę, który doręczy jego paczkę.

  8. Na 1 dzień i 1 godzinę przed upływem wskazanego terminu doręczenia nadawca otrzymuje przypomnienie o zbliżającym się terminie wygaśnięcia oferty. 

  9. Po wyborze kierowcy nadawca z góry uiszcza zadeklarowaną opłatę.

  10. Po skutecznym dokonaniu opłaty oferta zawarta w ogłoszeniu nadawcy zmienia status na „Odbiór”.

  11. Nadawca może wysłać wiadomość w aplikacji za pośrednictwem czatu lub zadzwonić do kierowcy za pośrednictwem dostępnego w niej systemu, aby umówić się na odbiór paczki.

  12. Zarówno nadawca, jak i osoba transportująca mogą sfotografować lub sfilmować przesyłkę przy odbiorze w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń.

  13. Po odbiorze aplikacja generuje kod, który zostaje wysłany SMS-em albo e-mailem do nadawcy, osoby transportującej i odbiorcy.

  14. Oferta zawarta w ogłoszeniu uzyskuje status „Dostarczanie”.

  15. osoba transportująca wydaje paczkę odbiorcy po otrzymaniu od niego kodu wygenerowanego przez aplikację.

  16. Po wydaniu przesyłki oferta zawarta w ogłoszeniu uzyskuje status „Doręczenie”.

  17. Nadawca może wystawić kierowcy ocenę w skali od 1 do 5, wybierając predefiniowany komentarz tekstowy lub formułując własny.

  18. Oferta uzyskuje status „Zakończenie”.

  19. Nadawca może anulować ofertę, jeśli osoba transportująca nie stawi się odebrać paczki, i wystawić komentarz, który zawiera ocenę współpracy z osobą transportującą.

  20. W przypadku anulowania oferty przez nadawcę uiszczona opłata ulega w całości zwrotowi.  

 1. Pakiety paczek

  1. Nadawca może zamieszczać nieograniczoną liczbę ogłoszeń dotyczącą poszczególnych paczek.

  2. Osoba transportująca może filtrować ogłoszenia na podstawie: miejsce odbioru i dostawy, wielkości paczki, terminu ważności ogłoszenia, zasięgu miejsca odbioru lub doręczenia paczki, daty utworzenia ogłoszenia, wysokości opłaty.

  3. Osoba transportująca może wybrać kilka paczek, których dotyczą ogłoszenia tego samego nadawcę, i zgłosić chęć ich doręczenia. 

  4. Postanowienia pkt V ust. 2 i następne stosuje się odpowiednio.

 1. Ogłoszenia kierowców i tryb zawierania umów między użytkownikami 

  1. Użytkownik – osoba transportująca, który posiada konto w aplikacji, może tworzyć i zamieszczać w niej ogłoszenia, którego elementami są: miejsca, z których osoba transportująca może odebrać paczkę i do których może je dostarczyć bądź obszar, na którym może odebrać i dostarczyć paczkę, imię,  data i godzina, w których może doręczyć przesyłkę, rodzaj/sposób transportu.

  2. Ogłoszenie osoby transportującej staje się widoczne dla nadawcy, jeśli kryteria opisanych przez nich ofert są zbieżne.

  3. Postanowienia pkt IV ust. 2 i następne stosuje się odpowiednio.

 1. Obowiązki Użytkowników

  1. Użytkownik zobowiązuje się do:

   1. rzetelnego sporządzenia ogłoszenia bez wprowadzania innych Użytkowników w błąd, 

   2. niezamieszczania ogłoszeń dotyczących przesyłek, których posiadanie lub przemieszczanie narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje, 

   3. niezamieszczania w komentarzach treści, które mogłyby naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje, ujawniających dane osobowe innych osób, zawierających adresy stron internetowych oraz reklamy,

   4. niezamieszczania awatarów naruszających obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje.

   5. odpowiedniego przygotowania (opakowania) paczki do transportu i zabezpieczenia jej zawartości (dotyczy nadawcy),

   6. przestrzegania terminów wydania i doręczenia ustalonych między nadawcą a osobą transportującą w wyniku zawarcia umowy doręczenia paczki,

   7. przestrzegania innych ustaleń dokonanych między nadawcą a osobą transportującą,

   8. przechowywania informacji o zawartych umowach we własnym zakresie,

   9. niezawierania fikcyjnych umów, których celem jest uzyskanie jak najwyższej oceny, 

   10. niekorzystania z kont innych Użytkowników oraz nieudostępniania swojego konta ani nieprzekazywania go innym osobom. 

  1. Użytkownik odpowiada za treść ogłoszenia. 

 1. Odpowiedzialność i uprawnienia Axeline

  1. Axeline nie odpowiada za zachowanie Użytkowników w ramach aplikacji ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez zawartych przez nich umów.

  2. Axeline nie gwarantuje prawidłowości, wiarygodności ani aktualności danych Użytkowników.

  3. Axeline nie odpowiada w szczególności za: jakość opakowania paczki, legalność jej zawartości, bezpieczeństwo wydania, dostawy i odbioru paczek, rzetelności i prawdziwości informacji oraz innych treści przekazywanych sobie przez Użytkowników w ramach aplikacji. 

  4. Axeline może weryfikować przestrzeganie regulaminu przez Użytkowników, w szczególności przez nawiązanie z nimi kontaktu z prośbą o udzielenie wyjaśnień.

  5. Jeżeli ogłoszenie narusza regulamin lub przepisy obowiązującego prawa, Axeline może usunąć ogłoszenie z aplikacji, wskutek czego zawarta w niej oferta przestaje być dostępna, a dotychczasowe czynności między Użytkownikami stają się bezskuteczne.

  1. Jeżeli Użytkownik wymaga dodatkowej weryfikacji danych albo w razie powzięcia przez Axeline uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa konta, w tym jego nieuprawnionego przejęcia, i zawieranych przez Użytkowników umów, Axeline, do czasu ustania tych okoliczności, może:

   1. uzależnić korzystanie z aplikacji od potwierdzenia przez użytkownika jego wiarygodności, w tym za pomocą dokumentów pozwalających stwierdzić tożsamość,

   2. ograniczyć Użytkownikowi na czas oznaczony lub nieoznaczony dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach aplikacji,

   3. zawiesić Użytkownikowi na czas oznaczony lub nieoznaczony konto.

 1. Płatności

  1. Wszelkimi opłatami obciążony jest nadawca.

  2. Nadawca uiszcza opłatę na rzecz osoby transportującej, dokonując płatności online za pośrednictwem serwisu Stripe.

  3. Osoba transportująca zobowiązuje się do zaakceptowania opłaty dokonanej przez nadawcę za pomocą metod płatności dostępnych w aplikacji.

  4. Regulamin serwisu Stripe stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

  5. Opłata dla kierowcy zostaje obciążona prowizją na rzecz Axeline.

  6. Opis zasad ustalania wysokości opłat oraz prowizji oraz warunków ich uiszczania zawiera załącznik nr 5 regulaminu – taryfikator opłat i prowizji.

  7. Niedozwolone są takie działania Użytkownika, które skutkują uniknięciem uiszczenia naliczonych opłat i prowizji.

 1. Oceny i komentarze

  1. Zarówno nadawca, jak i osoba transportująca mogą wystawiać w aplikacji oceny i komentarzy w skali od 1 do 5.

  2. Wystawienie komentarza jest dobrowolne.

  3. Osoba transportująca może wystawić ocenę nadawcy w skali od 1 do 5, wybierając predefiniowany komentarz tekstowy lub formułując własny wtedy, gdy oferta uzyska status „Zakończenie”. 

  4. Osoba transportująca, może zobaczyć komentarz, który nadawca wystawił dla niego, dopiero gdy sam wystawi komentarz nadawcy.

 1. Rozwiązanie umowy świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Świadczenie usług przez Axeline w aplikacji ma charakter bezterminowy z zastrzeżeniem dalszych postanowień.

  2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę świadczenia usług elektronicznych, dotyczącą jego konta. 

  3. W celu wypowiedzenia umowy Użytkownik może skorzystać z formularza wypowiedzenia umowy stanowiącego załącznik nr 6 do regulaminu, który powinien przesłać do Axeline na dane podane w pkt XXI regulaminu.

  4. Samo odinstalowanie konta nie jest wystarczające do rozwiązania umowy.

  5. W okresie wypowiedzenia umowy nie jest możliwe zamieszczanie nowych ofert w aplikacji.

  6. W razie wypowiedzenia umowy dotychczas opublikowane ogłoszenia Użytkownika, jak i jego konto ulegają usunięciu w terminie 7 dni od otrzymania formularza wypowiedzenia przez Administratora.

  7. Axeline może rozwiązać umowę świadczenia usług drogą elektroniczną w przypadku uporczywego naruszania regulaminu przez Użytkownika za wypowiedzeniem, którego termin wynosi 14 dni.

  8. Jeżeli umowa została rozwiązana wskutek wypowiedzenia umowy przez Axeline, Użytkownik może ponownie zarejestrować konto w aplikacji wyłącznie za zgodą Axeline.

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie regulaminu oraz składać dotyczące ich reklamacje:

   1. pisemnie na adres: Axeline sp. z o.o. z siedzibą w Marcinkowicach, ul. Orzechowa 9, 55-200 Marcinkowice,

   2. drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w aplikacji albo na adres help@flob.app.

  1. Axeline rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

  2. Axeline wysyła odpowiedź na reklamację na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika. 

  3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach usługodawca może wysłać odpowiedź na inny wskazany Użytkownika adres e-mail lub pisemnie na adres wskazany w reklamacji.

 1. Postanowienia dotyczące Użytkowników niebędących konsumentami

  1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie do Użytkowników niebędących konsumentami.

  2. Axeline może zweryfikować prawdziwość informacji podanych przez Użytkownika niebędącego konsumentem, m.in. przez zażądanie od niego przesłania kopii dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji, oraz zawiesić konta Użytkownika na czas weryfikacji.

  3. Axeline może wypowiedzieć Użytkownikowi będącemu przedsiębiorcą umowę o świadczenie usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn przez złożenie odpowiedniego oświadczenia, co skutkuje usunięciem konta.

  4. Wszelkie spory powstałe między Axeline a Użytkownikiem będącym przedsiębiorcą zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Axeline.

  5. Axeline nie ponosi wobec Użytkownika niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.

  6. Axeline ponosi wobec Użytkownika niebędącego konsumentem odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

 1. Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Axeline.

  2. Axeline przetwarza dane Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności.

  3. Dane osobowe innych Użytkowników ujawniane są jedynie w przypadkach przewidzianych w regulaminie w celach związanych z dostarczeniem paczki.

  4. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał w związku z korzystaniem z aplikacji, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. 

  5. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych zawarte są w załącznikach do regulaminu: polityce prywatności oraz zasadach korzystania z plików cookies i innych podobnych technologii. 

 1. Newsletter 

  1. Użytkownik otrzymuje newsletter, jeśli przy rejestrowaniu się w aplikacji wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywanie informacji handlowych od Axeline pocztą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail oraz SMS-owo na podany przez siebie numer telefonu.

  2. Korzystanie z usługi newslettera jest bezpłatne i dobrowolne.

  3. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z newslettera przez anulowanie subskrypcji polegającej na kliknięciu w link dezaktywujący, który znajduje się w treści każdego z przesłanych newsletterów.

  4. Usunięcie Użytkownika z listy mailingowej następuje w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia i zostaje potwierdzone e-mailowo przez Axeline.

 1. Język i prawo 

  1. Regulamin sporządzono w języku polskim.

  2. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

 1. Rozstrzyganie sporów

  1. Spory między Użytkownikiem będącym konsumentem a Axeline rozstrzyga właściwy polski sąd powszechny.

  2. Spory między Użytkownikiem niebędącym konsumentem a Axeline rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Axeline.

  3. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z alternatywnych, pozasądowych metod rozstrzygania sporów, w tym z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  

 1. Załączniki

Regulamin zawiera załączniki, które stanowią jego integralną część:

  1. polityka prywatności

  2. zasady korzystania z plików cookies i innych podobnych technologii 

  3. regulamin płatności w serwisie Stripe

  4. taryfikator opłat i prowizji

  5. formularz odstąpienia od umowy

  6. formularz wypowiedzenia umowy

 1. Zmiana regulaminu 

  1. Axeline może dokonać zmiany regulaminu w następujących przypadkach:

   1. zmiany prawa, które bezpośrednio wpływają na treść regulaminu, 

   2. wykonanie obowiązków nałożonych przez organy władzy publicznej,

   3. zmiany wysokości opłat i prowizji,

   4. zmiany obejmujące usprawnienia aplikacji i obsługi Użytkowników, w tym poprawa bezpieczeństwa i ochrony prywatności Użytkowników,

   5. zmiany obejmujące rodzaj i zakres świadczonych usług,

   6. zmiany technologiczne, funkcjonalne, organizacyjne,

   7. zmiany redakcyjne.

  1. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia powiadomienia o niej Użytkowników i udostępnienie im zmienionego regulaminu, w szczególności przez jego publikację na stronie internetowej www.flob.app oraz przesłanie na adres e-mailowy przypisany do konta Użytkownika.

  2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu we Flob, licząc od chwili wejścia w życie zmiany regulaminu, zostanie poinformowany o zmianie i możliwości jej akceptacji. 

  3. W przypadku braku akceptacji zmiany regulaminu Użytkownik w celu rozwiązania powinien niezwłocznie poinformować o tym Administratora, mogąc skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu. 

 1. Kontakt

W sprawach dotyczących regulaminu Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą:

  1. telefonicznie na numer infolinii dostępnej w godzinach od 9.00 do 17.00: +48 501 068 068,

  2. e-mailowo na adres help@flob.app,

  3. za pośrednictwem formularza kontaktowego.